-->

Zdeněk Hrabálek

vytvo?ení a úpravy e-shopu na Shoptetu

NEZáVAZNá POPTáVKA

SPOLE?Ně VYBUDUJEME úSPě?NY E-SHOP NA SHOPTETU

Pomohu vám se zalo?ením a nastavením e-shopu na Shoptetu, s jeho grafickymi úpravami a dal?ími po?ebnymi kroky vedoucími k dlouhodobě úspě?nému e-shopu.

Hledáte mo?nosti, jak zvy?it p?íjem ze svého e-shopu? Jak udělat vá? e-shop ziskovy? Jak zvy?it e-shopu obrat a náv?těvnost? Jak získat spokojené zákazníky? A jak si spokojené zákazníky e-shopu udr?et?
 

NěCO MáLO O MNě

Provozování vlastních e-shop? a internetovému marketingu se věnuji více ne? 14 let, kdy jsem spustil internetové stavebniny StavbaOnline.cz. Tento e-shop jsem vybudoval a? k ro?nímu obratu 40 mil. K? a v roce 2016 jsem ho úspě?ně prodal. Mám proto mnoho cennych zku?eností nejen s provozem a správou e-shopu, ale hlavně s internetovym marketingem pro malé a za?ínající e-shopy. Za poslední 4 roky jsem vytvo?il pro své klienty mnoho e-shop? na systému od Shoptetu.
 

S ?íM VáM POMOHU

 • vybrat vhodny název domény
 • provedu nastavení Shoptetu
 • upravím design podle va?ich p?edstav
 • propojím vá? e-shop se slu?bami jako je Google Analytics, Adwords, Sklik a mnoho dal?ích
 • doporu?ím vám vhodné druhy marketingu pro rozjezd e-shopu
 • p?ed samotnym p?echodem na placenou verzi Shoptetu vám pomohu vybrat vhodny tarif právě pro vás
 • a jako bonus vám vyjednám slevu ;)

 

JAK PROBíHá SPOLUPRáCE

Sta?í, kdy? vyplníte poptávkovy formulá? ní?e. Co nejrychleji vám odpovím a budu mít pár jednoduchych otázek ohledně va?ich p?edstav o e-shopu, jeho funkcních nebo designu. Následně vám po?lu cenovou nabídku a termín, kdy bude vá? e-shop p?ipraveny ke spu?tění. E-shop jsem schopny p?ipravit i do 24 hodin.
 

Mám zájem o cenovou nabídku
 

DAL?í Mé SLU?BY

PPC marketing
(AdWords, Sklik)

Je mocnym marketingovym nástrojem p?i správném nastavení oslovíte p?ímo svou cílovku.

E-mailing
marketing

Získejte náskok a vyu?ijte e-mailovy marketing (mailing) na maximum, budete o krok p?ed konkurencí.

SEO (optimalizace pro vyhledáva?e)

SEO ?ije! Dostaňte se na první místa ve fultextovém vyhledávání a zvy?íte tak náv?těvnost e-shopu.

Zbo?ové vyhledáva?e
(Zbo?í, Heureka)

Vyznam "zbo?ák?" neboli cenovych srovnáva?? neustále roste, vyu?ijte jejich sílu ve sv?j prospěch.

U?ivatelské rozhraní (UX)

Je hloupost vrá?et peníze do kampaní, kdy? u?ivatelské rozhraní e-shopu hází náv?těvník?m klacky pod nohy.

Struktura e-shopu (webu)

Náv?těvník se na e-shopu nesmí ztratit, nenu?te ho p?emy?let a usnadněte mu cestu k odeslání objednávky.

Komunikace se zákazníkem

Zákazník je pán a hlavně vám p?iná?í peníze, komunikujte s ním správně a efektivně. Vyplatí se vám to.

P?ed spu?těním e-shopu

Správny vyběr e-shopového systému, názvu ?i vzhledu e-shopu zásadně ovlivní jeho úspěch ?i neúspěch.

4 D?VODY, PRO? SPOLUPRACOVAT SE MNOU

 1. 1)

  Kdy? ?eknu, ?e vím, co dělám, vě?te mi

  V roce 2006 jsem zalo?il e-shop se stavebním materiálem, ktery jsme provozoval a? do leto?ního roku (2016). A proto?e jsem si pro?el tím, ?ím právě procházíte vy, pomohu vám u?et?it spoustu peněz a navíc efektivními kampaněmi získat dal?í.

 2. 2)

  Nezdr?ujte se vlastními chybami, vyu?ijte těch mych

  V?e kolem e-shopu StavbaOnline.cz jsem dělal sám, v?etně za?áte?nickych chyb. Nau?il jsem se spoustu novych věcí, zdokonalil se v programování, internetovém designu i marketingu. A ty chyby? Vyu?il jsem jich a získal díky nim cenné zku?enosti. Velmi cenné.

 3. 3)

  Získejte zku?enosti v hodnotě desítek milión?

  Vá? e-shop bude vydělávat, proto?e vyu?ijete mych zku?eností a znalostí SEO a PPC. Poradím vám, jak upravit web k tomu, aby se stal pro náv?těvníka a zákazníka p?ehledněj?ím a aby mu vy?el vst?íc. I v detailech na vás ?ekají peníze.

 4. 4)

  Nikdy v tom nebudete sami

  Prodejem e-shopu jsem si uvolnil ruce pro marketing, ale z?stal jsem novym provozovatel?m e-shopu k dispozici. Stejně tak i po p?edání hotovych zakázek svym partner?m dál pomáhám a radím, tak?e ve mně budete mít stále oporu.

REFERENCE

Blaire na Shoptetu

Blaire.cz

OnlineGastro.cz na Shoptetu

OnlineGastro.cz

DotekSlunce na Shoptetu

DotekSlunce.com

DivokeFarmy na Shoptetu

DivokeFarmy.cz

TFko.cz na Shoptetu

TFko.cz

HitachiXXL

HitachiXXL.cz

美女网站免费观看视频-美女视频网站大全